Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa to najważniejszy miejski dokument strategiczny, który został przyjęty 26 września 2023 roku uchwałą nr LXXXV/1890/2023 Rady Miasta Rzeszowa