Procedura sporządzenia MPZP

Kolor pomarańczowy w schemacie oznacza udział społeczeństwa w procedurze sporządzania MPZP

* Schemat procedury nie uwzględnia ponowienia procedury ze względu na wnoszone poprawki i uwzględnione uwagi

** Schemat procedury sporządzono na podstawie Art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1. Analiza zasadności

2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP

Ikonka megafonu

3. Ogłoszenie publiczne o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Ikonka notesu

4. Składanie wniosków do MPZP

21 dni od ogłoszenia

5. Zawiadomienie właściwych instytucji i organów o przystąpieniu do prac nad MPZP

6. Prace projektowe (Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa)

7. Opiniowanie / uzgadnianie projektu MPZP

Ikonka megafonu

8. Ogłoszenie o wyłożeniu publicznym projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikonka prezentacji

9. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP

Ikonka notesu

10. Składanie uwag do projektu MPZP

Okres wyłożenia + 14 dni

11. Rozpatrywanie uwag przez Prezydenta Rzeszowa - 21 dni od zakończenia składania uwag

12. Przedstawienie Radzie Miasta Rzeszowa projektu MPZP do uchwalenia, wraz z listą nieuwzględnionych uwag

13. Uchwalenie MPZP

14. Ocena zgodności z przepisami prawa i publikacja w elektronicznym dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego

Ikonka ukonczenia

15. Wejście w życie MPZP

Kolor pomarańczowy w schemacie oznacza udział społeczeństwa w procedurze sporządzania MPZP

* Schemat procedury nie uwzględnia ponowienia procedury ze względu na wnoszone poprawki i uwzględnione uwagi

** Schemat procedury sporządzono na podstawie Art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym