Procedura sporządzenia Studium

Kolor pomarańczowy w schemacie oznacza udział społeczeństwa w procedurze sporządzania SUiKZP

* Schemat procedury nie uwzględnia ponowienia procedury ze względu na wnoszone poprawki i uwzględnione uwagi

** Schemat procedury sporządzono na podstawie Art. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia SUiKZP

Ikonka megafonu

2. Ogłoszenie publiczne o przystąpieniu do sporządzenia SUiKZP

Ikonka notesu

3. Składanie wniosków do SUiKZP

Możliwość składania wniosków do SUiKZP 21 od ogłoszenia

4. Zawiadomienie właściwych instytucji i organów o przystąpieniu do prac nad SUiKZP

5. Prace projektowe (Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa)

6. Opiniowanie / uzgadnianie projektu SUiKZP

Ikonka megafonu

7. Ogłoszenie o wyłożeniu publicznym projektu SUiKZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikonka prezentacji

8. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie SUiKZP

Ikonka notesu

9. Składanie uwag do projektu SUiKZP

21-dniowy okres wyłożenia + 21 dni

10. Rozpatrywanie uwag przez Prezydenta Rzeszowa

11. Przedstawienie Radzie Miasta Rzeszowa projektu SUiKZP do uchwalenia, wraz z listą nieuwzględnionych uwag

12. Uchwalenie SUiKZP przez Radę Miasta Rzeszowa

Ikonka ukonczenia

13. Wejście w życie SUiKZP

SUiKZP staje się podstawą do opracowania MPZP

Kolor pomarańczowy w schemacie oznacza udział społeczeństwa w procedurze sporządzania SUiKZP

* Schemat procedury nie uwzględnia ponowienia procedury ze względu na wnoszone poprawki i uwzględnione uwagi

** Schemat procedury sporządzono na podstawie Art. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym