O BRMR

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa powstało w kwietniu 1995 r.

Biuro jest jednostką organizacyjną Miasta Rzeszowa. Działa na podstawie Statutu i Regulaminu organizacyjnego.

Podstawowym zadaniem Biura jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także innych opracowań planistycznych wykonywanych na zlecenie Prezydenta  Miasta Rzeszowa.

W Biurze funkcjonują trzy zespoły urbanistyczne i pięć zespołów specjalistycznych, w których pracują urbaniści – architekci, geografowie, ekonomiści, prawnicy, inżynierowie i inni specjaliści zajmujący się przestrzenią miasta, środowiskiem przyrodniczym i kulturowym, jakością życia w mieście i parametrami urbanistycznymi, infrastrukturą miejską i społeczną. Zespół wspierają specjaliści od systemów informacji przestrzennej (GIS) i procedury formalno-prawnej.

Jesteśmy zespołem realizującym politykę przestrzenną miasta.