Podsumowanie debat publicznych na temat zieleni miejskiej, jakości życia mieszkańców i mobilności.

W pierwszych dwóch tygodniach listopada odbyły się trzy debaty w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy
o Studium”.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 2 listopada 2021 i poświęcone było tematyce zieleni miejskiej, krajobrazu, adaptacji do zmian klimatu i retencji. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele organizacji walczących o ochronę zieleni m.in. Społeczni Strażnicy Drzew, aktywiści miejscy, przedstawiciele środowiska akademickiego, architekci oraz przedstawiciele środowiska działkowców. Jednym z głównych tematów poruszonych na forum była kwestia zachowania ogrodów działkowych w tkance miejskiej, udostepnienia ich dla mieszkańców oraz przyszłych możliwości przekształceń. Podczas dyskusji pojawiło się wiele propozycji zielonych inwestycji w mieście, m.in. przekształcenia strzelnicy w park miejski, lokalizacji ogrodu lub skweru japońskiego. Dyskutowano o procesie wykupów terenów i działań, które musi podjąć miasto by w przyszłości tereny zielone Rzeszowa zajmowały
30-35%.

8 Listopada 2021 r w Ratuszu odbyła się otwarta dyskusja – Rzeszowskie Forum Jakości Życia, w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Studium”. Tematyka spotkania obejmowała politykę odnoszącą się do mieszkańców
i infrastruktury społecznej, w tym dostępność do usług, jakość zamieszkiwania i przestrzeni publicznych.
W dyskusji szczególną uwagę poświęcono potrzebom seniorów, dostępności do usług, elementach w przestrzeni publicznej ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Został poruszony temat przystosowania ulic dla osób niepełnosprawnych w kontekście barier komunikacyjnych i nieprawidłowego parkowania uniemożliwiającego poruszanie się zarówno osoby na wózku jak i rodzin z dziećmi. Zwrócono również uwagę na konieczność realizacji w mieście stref rekreacji. Za szczególnie ważną wskazano potrzebę kontaktu z wodą, w kontekście zabudowy terenów nad Żwirownią, popularności fontanny multimedialnej oraz braku basenu rekreacyjnego. Dyskutowano nad założeniami prognozy demograficznej, standardów zamieszkiwania oraz roli krawędzi aktywnej
w przestrzeniach publicznych.

9 listopada 2021 w siedzibie Urban Lab odbyło się ostatnie w cyklu debat „Porozmawiajmy o Studium” spotkanie na temat mobilności. Tematem spotkania była polityka transportowa zapisana w nowym Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa. Po prezentacji wszyscy zebrani chętnie włączyli się do dyskusji. Poruszana tematyka związana była z szeroko rozumianym transportem – układem drogowym, polityką parkingową, transportem zbiorowym autobusowym miejskim i podmiejskim, transportem kolejowym oraz koniecznymi do wprowadzenia zmianami w tych obszarach. Wiele poruszanych kwestii nie dotyczyło jednak ogólnej polityki transportowej zawartej w Studium, lecz problemów i zagadnień w mniejszej skali i krótkim horyzontem czasowym. Mieszkańcy zgłaszali problemy na przykład związane z nieodpowiednią siecią linii autobusowych i układem rozkładów jazdy poszczególnych linii, czy kwestie związane z osiedlową infrastrukturą drogową.

Wszystkim uczestnikom spotkań dziękujemy za czynny udział w dyskusjach.

Poniżej znajdują się materiały prezentowane podczas debat.

Dane zawarte w prezentacjach stanowią materiał roboczy, który może ulec zmianie podczas dalszych prac.

Rzeszowskie Forum Zieleni

Rzeszowskie Forum Jakości Życia

Rzeszowskie Forum Mobilności