Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa