Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 331/7/2022 przy ul. Wierzynka w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Rzeszów, 7 czerwca 2023 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 331/7/2022 przy ul. Wierzynka w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 327/3/2022 „Zagórze Nowe” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Rzeszów, 5 czerwca 2023 r. PREZYDENT MIASTA RZESZOWA OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 327/3/2022 „Zagórze Nowe” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt. 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Czytaj więcej

Informacja – jak wyszukać swoją nieruchomość na projekcie Studium

Udostępniamy Państwu możliwość wyszukiwania działek oraz adresów w projekcie Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa pod linkiem Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rzeszowa: https://gis.erzeszow.pl/rzeszow/portal-miasta-rzeszowa Aby wyszukać swoją nieruchomość należy:

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Rzeszów, dnia 25 maja 2023 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  (ponowne wyłożenie związane jest z wprowadzeniem zmian do ww. projektu Studium po rozpatrzeniu uwag przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, zgłoszonych do projektu Studium wyłożonego do publicznego […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – III „Dworzec” w Rzeszowie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rzeszów, dnia 4 kwietnia 2023 r. PREZYDENT MIASTA RZESZOWA OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – III „Dworzec” w Rzeszowie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Czytaj więcej

Dotyczy fragmentarycznej zmiany Studium na osiedlu Staromieście w rejonie ul. R. Krogulskiego i ul. J. Welca – Zmiana Nr 54/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Prezydent Miasta Rzeszowa Rzeszów, dnia 14 lutego 2023 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 54/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o […]

Czytaj więcej

Informacja o Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium

Szanowni Państwo, Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi złożone do wyłożonego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Rozpatrzenie uwag dostępne jest dla Państwa w Zarządzeniu Nr VIII/2132/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2022 r.- link do BIP  w formie tabeli – Załącznik nr 1, oraz uzasadnienia – Załącznik nr […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]

Czytaj więcej

Informacja

Do Biura wpłynęło ponad 3800 uwag do projektu Studium.Obecnie, w związku z decyzją Pana Prezydenta, trwają prace nad zmianami w projekcie.W związku z powyższym Biuro nie udziela informacji związanych z przeznaczeniem działek w projekcie Studium, który był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 maja do 30 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej

Zakończenie okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

W dniu wczorajszym zakończyliśmy trwający od 27 maja 2022 r. okres wyłożenia, dyskusji i składania uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. Dziękujemy Wszystkim za udział w procedurze prac nad Studium. Uwagi złożone po terminie tj. po 21 lipca 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia. Od dnia dzisiejszego projektanci będą uczestniczyć w […]

Czytaj więcej