Wyniki analiz sporządzanych na potrzeby aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Rzeszowie – X 2023, w tym Wieloletni program sporządzania planów