Zakończenie procedury wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu.

Szanowni Państwo, w dniu 30 czerwca 2022 r. zakończyliśmy okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.

Dziękujemy za czynny udział w konsultacjach i dyskusjach nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.

Równocześnie informujemy, że uwagi do projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r.