Zakończenie okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

W dniu wczorajszym zakończyliśmy trwający od 27 maja 2022 r. okres wyłożenia, dyskusji i składania uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.

Dziękujemy Wszystkim za udział w procedurze prac nad Studium.

Uwagi złożone po terminie tj. po 21 lipca 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Od dnia dzisiejszego projektanci będą uczestniczyć w procesie przygotowywania uwag do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.