Wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa do publicznego wglądu