CZYM JEST STUDIUM?

STUDIUM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), jest to dokument planistyczny określający politykę przestrzenną miasta Rzeszowa. Zapisy studium mają za zadanie kierunkować i koordynować działania, związane z kształtowaniem przestrzeni, służące realizacji oczekiwanych inwestycji, powstaniu nowych miejsc pracy, poprawie jakości życia mieszkańców oraz podniesieniu atrakcyjności miasta. W zapisach studium wyznacza się m.in. tereny: zieleni, osiedli mieszkaniowych, rozwoju produkcji i usług, rezerw drogowych. Studium nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych i nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast jego ustalenia są wiążące dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dzięki którym wizja zawarta w studium przekłada się na lokalne prawo i kształtuje rozwój miasta.

CZYM JEST STUDIUM (SUiKZP)?

 • aktem kierownictwa wewnętrznego
 • kompendium wiedzy o przestrzeni miasta
 • zapisem kierunków rozwoju przestrzennego miasta
 • przewodnikiem promującym zamierzenia inwestycyjne w mieście

CO MUSI ZGODNIE Z PRAWEM REGULOWAĆ STUDIUM?

 • zagospodarowanie i przeznaczenie terenów
 • kierunki zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
 • zasady ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych, ochrony krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków
 • zagadnienia infrastruktury technicznej i transportu
 • zagadnienia dotyczące jakości życia mieszkańców
 • i inne

DLA KOGO JEST STUDIUM?

 • władz miasta i służb administracji samorządowej miasta
 • mieszkańców miasta
 • inwestorów
 • wszystkich zainteresowanych warunkami i kierunkami rozwoju przestrzennego miast