Osiedle Pogwizdów Nowy – obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na tle projektowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa