Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.).

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, sala konferencyjna na parterze budynku, w godzinach pracy Biura, tj. od 7.30 do 15.30, równocześnie wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium odbędzie się w siedzibie Urban Lab Rzeszów,
ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów w godzinach od 7.30 do 18.00, na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.erzeszow.pl oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa pod adresem www.brmr.erzeszow.pl.

Wyjaśnienia do ww. projektu Studium można również uzyskać telefonicznie pod numerem 17 748 49 00. W miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu Studium do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r., o godz. 17.00, stacjonarnie w siedzibie Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM – po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: dyskusjapubliczna@brmr.erzeszow.pl.

Termin zakończenia zgłoszeń chęci udziału w dyskusji upływa 30 maja 2022 r. o godz. 15.30. Osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy Biura). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostały podane w Regulaminie uczestnictwa w spotkaniu online dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa, zamieszczonym na stronie internetowej bip.erzeszow.pl w zakładce: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa/Aktualności.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można również składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@brmr.erzeszow.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 21 lipca 2022 r. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

( – ) Konrad Fijołek

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 11. 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 4. Odbiorcami danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.

MATERIAŁY DO POBRANIA – dostępne w dniach od 27 maja 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

Projekt Studium

Prognoza oddziaływania na środowisko