Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 360/11/2024 przy ul. Pogwizdowskiej w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów,  dnia 22 maja  2024 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 360/11/2024 przy ul. Pogwizdowskiej w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094, z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Rzeszowa uchwały Nr XCIV/2125/2024 z dnia 26 marca 2024 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 360/11/2024 przy ul. Pogwizdowskiej w Rzeszowie, obejmującego obszar położony na osiedlu Pogwizdów Nowy, przy ul. Pogwizdowskiej i ul. Walentego Wójcika.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa na stronie internetowej pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3686-wzor-formularza-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.html , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2024 r.

Na ww. formularzu składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski na formularzu należy składać do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@brmr.erzeszow.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP, lub poprzez platformę konsultacji dokumentów planistycznych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pod adresem https://sip.rof.org.pl/partycypacja/rzeszow

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Rzeszowa. 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

(-) Konrad Fijołek 

      

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego.

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17. 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 4.Odbiorcami danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.