Ogłoszenie o ponownej dyskusji publicznej nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

o ponownej dyskusji publicznej nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

                W związku z ogłoszeniem/obwieszczeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 maja 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

zawiadamiam,

że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym „Podpromie” im. Jana Strzelczyka, ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów, odbędzie się ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

                                                                                                                   ( – ) Konrad Fijołek

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 11. 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 4. Odbiorcami danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.