Dotyczy fragmentarycznej zmiany Studium na osiedlu Staromieście w rejonie ul. R. Krogulskiego i ul. J. Welca – Zmiana Nr 54/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Prezydent Miasta Rzeszowa

Rzeszów, dnia 14 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 54/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXVI/1422/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 54/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.:

–     w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, sala konferencyjna, na parterze budynku, w godzinach pracy Biura, tj. od 7.30 do 15.30,

–     na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.erzeszow.pl,

–     na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa pod adresem: www.brmr.erzeszow.pl,

–     poprzez portal internetowy VOXLY pod adresem https://voxly.pl/rzeszow.

Wyjaśnienia do ww. projektu zmiany Studium można również uzyskać telefonicznie pod numerem 17 748 49 00.

W miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r., stacjonarnie w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a w sali konferencyjnej, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Jednocześnie informuję, że w związku z równocześnie prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można również składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@brmr.erzeszow.pl, elektronicznej skrzynki podawczej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP oraz pośrednictwem portalu konsultacji przestrzennych VOXLY pod adresem https://voxly.pl/rzeszow,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 4 kwietnia 2023 r. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
( – ) Konrad Fijołek


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 11. 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 4. Odbiorcami danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.

Projekt udostępniony w dniach od 22 lutego 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r.

PROJEKT UCHWAŁY:

UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY NR 96 – PROJEKTOWANA STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA MIIASTA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 55 – PROJEKTOWANA STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY NR 100 – UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ ZMIAN STUDIUM

ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE – CAŁOŚĆ (pobrane pliki należy rozpakować)

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE – CAŁOŚĆ (pobrane pliki należy rozpakować)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY