Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 301/6/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, dnia 14 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 301/6/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXV/1510/2018 z dnia 25 września 2018 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 301/6/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII, obejmującej obszar o powierzchni około 6,28 ha położony w rejonie skrzyżowania al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lutego 2024 r. do 13 marca 2024 r.:

  • w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, sala konferencyjna na II piętrze w budynku, w godzinach pracy Biura, tj. od 7.30 do 15.30,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.erzeszow.pl ,
  • na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa pod adresem: brmr.erzeszow.pl ,
  • na platformie konsultacji dokumentów planistycznych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pod adresem https://sip.rof.org.pl/partycypacja/rzeszow

Wyjaśnienia do ww. projektu miejscowego planu można również uzyskać telefonicznie pod numerem 17 748 49 00.

W miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 6 marca 2024 r.,  w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, w sali konferencyjnej na parterze, o godz. 1700.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie informuję, że w związku z równocześnie prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można również składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać  na piśmie w formie papierowej do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@brmr.erzeszow.pl , elektronicznej skrzynki podawczej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP, poprzez platformę konsultacji dokumentów planistycznych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pod adresem https://sip.rof.org.pl/partycypacja/rzeszow, lub na formularzu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa na stronie internetowej pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3686-wzor-formularza-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.html

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  od 22 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
(-) Konrad Fijołek          

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego.

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17. 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 4. Odbiorcami danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.

MATERIAŁY DO POBRANIA – dostępne w dniach od 22 lutego 2024 r. do dnia 27 marca 2024 r.