Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – III „Dworzec” w Rzeszowie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rzeszów, dnia 4 kwietnia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – III „Dworzec” w Rzeszowie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1098/2013 z dnia 24 września 2013 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – III „Dworzec” w Rzeszowie, obejmującego położony w centralnej części Rzeszowa, przy ulicach: Grottgera i Grunwaldzkiej, a także przy Placu Dworcowym w Rzeszowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 kwietnia 2023 r. do 4 maja 2023 r.:

  • w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, sala konferencyjna na parterze budynku, w godzinach pracy Biura, tj. od 7.30 do 15.30,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.erzeszow.pl ,
  • na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa pod adresem: brmr.erzeszow.pl ,
  • poprzez portal internetowy VOXLY pod adresem https://voxly.pl/rzeszow .

Wyjaśnienia do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również uzyskać telefonicznie pod numerem 17 748 49 00.

W miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a w sali konferencyjnej, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można również składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@brmr.erzeszow.pl  albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa  na platformie ePUAP, oraz za pośrednictwem portalu konsultacji przestrzennych VOXLY pod adresem https://voxly.pl/rzeszow, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2023 r.

Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.


PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
(-) Konrad Fijołek           

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego.

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17. 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 4. Odbiorcami danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.

MATERIAŁY DO POBRANIA – dostępne w dniach od 12 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.