Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Przybyszówka i osiedla Bzianka

W dniu 13 października 2021 r., w Sali Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka, ul. Dębicka 170, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, rozpoczęto dyskusję, w której czynnie brali udział mieszkańcy. Zostały poruszone następujące zagadnienia:

  1. Brak ładu przestrzennego wynikający z wydawanych decyzji o warunkach zabudowy – konflikty interesów mieszkańców wynikające z chaotycznego pojawiania się różnych form zabudowy mieszkaniowej.
  2. Problemy z komunikacją kołową na osiedlu – konieczność poszerzenia istniejących dróg oraz konieczność uzupełnienia istniejącego układu drogowego.
  3. Mieszkańcy wskazali na potrzebę poprawy jakości komunikacji publicznej na osiedlu.
  4. Temat retencji w kontekście potoku Przyrwa oraz dynamicznego rozwoju osiedla
  5. Potrzeba wskazania w Studium przestrzeni publicznych w osiedlu w postaci terenów zieleni ogólnodostępnej, rekreacji i sportu – stadion.
  6. Została wyjaśniona zależność pomiędzy dokumentem studium a planem miejscowym – wiele poruszonych kwestii nie dotyczyło skali miasta i osiedla i wykraczało poza zakres dokumentu jakim jest Studium.
  7. Mieszkańcy osiedli oczekiwali informacji wyprzedzających obecny etap Studium, tj. konkretnych rozwiązań projektowych dla ich osiedli i konkretnych działek a także decyzji o rozpatrzeniu wniosków, które złożyli – co będzie możliwe po zakończeniu nadal trwających prac projektowych nad dokumentem nowego Studium dla miasta Rzeszowa.

Mieszkańcom bardzo dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w sprawy rozwoju przestrzennego osiedla.
W dyskusji wzięło udział 60 osób i trwała ona ponad 2 godziny.
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.