Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Kmity i osiedla Króla Stanisława Augusta

W dniu 18 października 2021 r. w Sali Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie, przy ul. Bohaterów 1, miało miejsce spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

Po zakończeniu prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, odbyła się dyskusja, w której czynnie brali udział mieszkańcy osiedli. Zostały poruszone następujące zagadnienia:

 1. Planowane ustalenia studium w zakresie dotyczącym lokalizacji wysokiej zabudowy.
 2. Problem niedostacznego pokrycia miasta obowiązującymi planami miejscowymi.
 3. Forma przyszłego dokumentu studium oraz możliwość publikacji i dostępności dla mieszkańców materiałów pomocniczych sporządzonych przez BRMR na potrzeby opracowania studium.
 4. Zagospodarowanie Doliny Wisłoka.
 5. Propozycja objęcia planem miejscowym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie
  ul. Wita Stwosza.
 6. Chaos przestrzenny wynikający z wydawanych decyzji administracyjnych dotyczących ustaleń o warunkach zabudowy – konflikty interesów mieszkańców wynikające z prób realizacji różnych form zabudowy, zwłaszcza średniej i wysokiej o funkcji wielorodzinnej i usługowej (osiedle Kmity).
 7. Rozwiązania komunikacyjne łączące osiedle Kmity ze śródmieściem.
 8. Sposób planowanego zagospodarowania terenów przemysłowo-usługowych (przy al. Okulickiego) i poprzemysłowych (np. obszary po przedsiębiorstwie „Zelmer”).
 9. Sposób planowanego zagospodarowania terenów wojskowych.
 10. Zagospodarowanie terenów w rejonie stadionu Resovii, w tym terenów po nieistniejącym lodowisku otwartym.

Mieszkańcom bardzo dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w sprawy rozwoju przestrzennego osiedla oraz miasta. W dyskusji wzięło udział 15 osób. Dyskusja trwała około 2 godzin. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.