Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Drabinianka

W dniu 13 października 2021 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej 9 w Rzeszowie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa
z mieszkańcami osiedla Drabinianka, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

Przybyłym mieszkańcom zaprezentowano główne założenia dokumentu Studium. W kolejnym etapie skupiono się na omówieniu materiałów planistycznych oraz szczegółowej problematyki dokumentu, przechodząc od wybranych polityk do zadań i kierunków, które mają je realizować. Następnie podjęto dyskusję opartą na pytaniach kierowanych do przedstawicieli Biura, a podnoszonych przez zgromadzonych, którzy zebrali się w liczbie około 50 osób.  Ożywiona dyskusja zakończyła się po ok. 3 godzinach, po wyczerpaniu problematyki trapiącej mieszkańców.

Zostały poruszone następujące zagadnienia:

 1. alternatywnego zagospodarowania terenów w granicach obszaru górniczego, np. jako otwartego terenu zieleni dla seniorów,
 2. poczynań Rady Miasta oraz Osiedlowej w kwestii znikomej ilości terenów „chłonnych”, zielonych, otwartych, publicznych na osiedlu,
 3. konfliktu pomiędzy stałymi mieszkańcami osiedla a deweloperami,
 4. wskazania podstaw realizacji inwestycji na podst. decyzji o warunkach zabudowy oraz dysproporcji pomiędzy tymi decyzjami a polityką miasta wyrażoną w Studium,
 5. wysokiego poziomu wód gruntowych oraz sposobów odprowadzania ich ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
 6. podstaw zbywania gruntów miejskich na inwestycje deweloperskie, zamiast na cele publiczne niezbędne w osiedlu,
 7. wstrzymania lub ograniczenia wydawania decyzji o warunkach zabudowy do czasu uchwalenia opracowywanego Studium,
 8. wskazania miejsc pod nowe inwestycje drogowe, które usprawnią komunikację na osiedlu, w tym ciągów pieszych i rowerowych oraz terminów ich realizacji,
 9. problematyka związana z występowaniem zjawiska powodzi na osiedlu, terenów zagrożonych powodzią,
 10. problematyka i konsekwencje zabudowy Olszynek,
 11. omówienia wnioski złożonych do Studium przez mieszkańców osiedla Drabinianka,
 12. złożonej problematyki mieszkańców osiedla przy ul. Zielonej, ul. Uroczej,
  ul. Jazowej oraz wielu innych,
 13. niewydolnego układu komunikacyjnego osiedla,
 14. braku korytarzy, przejść z osiedla w kierunku Wisłoka, czyli poprzecznych ciągów w stosunku do południkowej siatki ulic,
 15. inwestycji publicznych na osiedlu, tj. omówienia stosunku nowego prezydenta miast do planów budowy Sądu przy ul. Zielonej, szkoły przy zbiegu ul. Jachowicza
  z ul. Kwiatkowskiego oraz estakady nad al. Powstańców Warszawy,
 16. dewastacji Żwirowni przez dewelopera,
 17. planów. poszerzenia ul. Kwiatkowskiego,
 18. rozwoju komunikacji autobusowej,
 19. aktualność oraz źródeł pozyskiwania materiałów do Studium,
 20. stanu prac nad inwestycją „Droga Południowa”,
 21. ram czasowych uchwalenia planów miejscowych, zgodnie z nowym Studium,
 22. rzeka Strug oraz problemy mieszkańców z ul. Koło,
 23. retencji, w kontekście realizacji zabudowy hamującej spływ wód w kierunku doliny Wisłoka z osiedla Drabinianka.