Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedli: Śródmieście, Pułaskiego, Dąbrowskiego, Piastów
oraz Grota-Roweckiego

W dniu 15 października 2021 r w auli Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Hetmańskiej 38 odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli: Śródmieście, Pułaskiego, Piastów, Grota Roweckiego oraz Dąbrowskiego, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

W czasie prezentacji, oraz po jej zakończeniu mieszkańcy czynnie włączyli się w dyskusję na tematy związane z ich osiedlami oraz dotyczące całego miasta. W trakcie spotkania zostały poruszone następujące tematy:

 • ustalenia obowiązującego studium Rzeszowa w kontekście nowych kierunków;
 • polityka parkingowa, możliwości jej realizacji, ograniczenie transportu indywidualnego, budowa parkingów strategicznych, poprawa jakości komunikacji publicznej, system zachęcający do korzystania z transportu zbiorowego, zainteresowani tematem zostali zaproszeni na dyżury pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa  w Urban Lab w ostatnim tygodniu października;
 • komunikacja w ścisłym centrum miasta, omówienie transportu w strefie śródmiejskiej w kontekście dużego zakorkowania miasta i realizowanych obecnie inwestycji powstających w oparciu o warunki zabudowy;
 • w kontekście zaplanowanych na ostatni tydzień października spotkań w Urban Lab pojawił się wniosek
  o jednodniowe wydłużenie godzin dyżurów do godziny 18.00;
 • Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne – zostały omówione planowane rozwiązania w powiązaniu
  z uchwalonym planem miejscowym dla tego terenu;
 • tereny przeznaczone do rewitalizacji na obszarach kolejowych;
 • parkingi strategiczne – zapotrzebowanie i planowane lokalizacje;
 • ochrona krajobrazu miasta, formy ochrony placów miejskich, m.in. Plac Garncarski;
 • nowe studium jako punkt zwrotny w polityce przestrzennej miasta;
 • przestrzenie publiczne w centrum;
 • ochrona doliny Wisłoka i korytarzy przewietrzania miasta;
 • demografia i jakość życia mieszkańców w kontekście starzenia się społeczeństwa w osiedlach śródmiejskich;
 • dostępność do usług podstawowych w centrum miast, a ich brak na obrzeżach jako czynnik generujący zwiększony ruch samochodowy;
 • zagospodarowanie i zasady wykupu terenów zieleni;
 • omówienie terenów do przekształceń, kierunek zagospodarowania dla terenów poprzemysłowych w centrum, w szczególności na terenie i w sąsiedztwie osiedla Dąbrowskiego;
 • kierunki zagospodarowania dla terenów przy ul. Leśnej;
 • Droga Południowa- stan prac;
 • grunty rolne i obszary produkcyjne na osiedlu Dąbrowskiego – kierunek w nowym studium;
 • kolej aglomeracyjna;
 • planowana inwestycja u zbiegu ulic Moniuszki i Zygmuntowskiej;
 • terminarz prac nad studium;
 • tereny zielone w rejonie Kopca Konfederatów Barskich- kierunek w nowym studium;
 • prognozy demograficzne – ich aktualność;
 • możliwości parkingowe na terenie osiedli śródmiejskich.

Mieszkańcom dziękujemy za przybycie. Dyskusja trwała 2 godziny i wzięło w niej udział 15 osób.