Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedli: Baranówka, Miłocin oraz Generała Andersa

W dniu 15 października 2021 r. w Sali Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Osmeckiego 51, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami,
w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, rozpoczęto dyskusję, w której czynnie brali udział mieszkańcy. Zostały poruszone następujące zagadnienia:

  1. Potrzeba ochrony w Studium przestrzeni publicznych w postaci terenów zieleni ogólnodostępnej (np. park na osiedlu Miłocin, teren zieleni nieurządzonej przy skrzyżowaniu al. Wyzwolenia i ul. Krakowskiej).
  2. Chaos przestrzenny wynikający z wydawanych decyzji o warunkach zabudowy – konflikty interesów mieszkańców wynikające z pojawiania się różnych form zabudowy (na osiedlu Miłocin).
  3. Planowany układ komunikacyjny – brak zgody na przebiegi dróg przez teren osiedla Miłocin m.in. przez ogrody działkowe oraz do strefy Dworzysko oraz niewystarczający bufor pomiędzy strefą Dworzysko a osiedlem mieszkaniowym (na osiedlu Miłocin).
  4. Poprawa jakości komunikacji publicznej w kwestii częstotliwości połączeń oraz budowy dróg rowerowych.
  5. Retencja w kontekście potoku Przyrwa na osiedlu Baranówka.
  6. Została wyjaśniona zależność pomiędzy dokumentem studium, a planem miejscowym – wiele poruszonych kwestii nie dotyczyło skali miasta i osiedla i wykraczało poza zakres dokumentu jakim jest Studium.
  7. Mieszkańcy osiedli oczekiwali informacji wyprzedzających obecny etap Studium, tj. konkretnych rozwiązań projektowych dla ich osiedli i konkretnych działek, a także decyzji o rozpatrzeniu wniosków, które złożyli – co będzie możliwe po zakończeniu nadal trwających prac projektowych nad dokumentem nowego Studium dla miasta Rzeszowa.

Mieszkańcom bardzo dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w sprawy rozwoju przestrzennego osiedla. W dyskusji wzięło udział 27 osób i trwała ona ponad godzinę. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.