Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Zwięczyca

W dniu 12 października 2021 r. w sali Rzeszowskiego Domu Kultury przy ul. Beskidzkiej 6, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Zwięczyca, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz osiedla Zwięczyca mieszkańcy czynnie włączyli się w dyskusje. Zostały poruszone następujące tematy:

 1. Komunikacja na osiedlu w kontekście planowanych nowych dróg (m.in. przedłużenie ulicy 9 Dywizji Piechoty w kierunku wschodnim przez Zalew Rzeszowski, analizę jej przebiegu w kontekście alternatywnych planów, planowana droga w południowej części osiedla). W kontekście komunikacji zostały omówione klasy dróg które będą widoczne na projekcie studium, a które w planach miejscowych. 
 2. Ilość planowanych przepraw mostowych na południe od zapory – zarówno drogowych jak i pieszo-rowerowych.
 3. Zagospodarowanie terenów tzw Kaczernego w kontekście usług o znaczeniu ponadlokalnym oraz różnych form zieleni urządzonej ogólnodostępnej. W związku z tym tematem zostały ponownie omówione planowane tereny ogólnodostępnej zieleni na terenie całego osiedla.
 4. Mieszkańcy wskazali na brak na terenie osiedla przestrzeni publicznych, terenów zieleni ogólnodostępnej, placów zabaw, boiska typu Orlik oraz zaplanowanego centrum osiedlowego. Lokalizacje centrów osiedlowych zostały przedyskutowane z mieszkańcami.
 5. Zapotrzebowania na dodatkowy zespół szkolno-przedszkolny na osiedlu oraz nowy dom kultury (w obecnym mieści się przedszkole). Omówiono potencjalne lokalizacje w kontekście kierunków zagospodarowania sąsiednich terenów, m.in osiedla Staroniwa.
 6. Została wyjaśniona zależność pomiędzy dokumentem studium a planem miejscowym.
 7. Mieszkańcy wskazali na potrzebę poprawy jakości komunikacji publicznej na osiedlu oraz zapotrzebowanie na centra przesiadkowe i parkingi typu park&ride. Komunikacja indywidualna została wskazana jako dominująca na terenie osiedla.
 8. Planowanie na terenach prywatnych, możliwości wykupu i pozyskania terenów przez miasto na cele publiczne.
 9. Procedura planistyczna.
 10. Zagospodarowanie terenów zalewowych przy potoku Paryja, planowany w poprzednim projekcie studium zbiornik retencyjny, przewidywane rozwiązania komunikacyjne na tym terenie.
 11. Możliwość lokalizacji dodatkowego parkingu przy przystanku kolejowym.
 12. Lokalizacja dodatkowego przystanku kolejowego.
 13. Zakłady przemysłowe w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i kierunki działań w kontekście całego miasta. Zostały omówione zarówno tereny oddalone od centrum, sąsiedztwo osiedla Zwięczyca oraz  obszary znajdujące się w ścisłym centrum, wskazane do przekształceń.
 14. Prognoza skutków finansowych.
 15. Temat małej retencji w kontekście potoku Paryja oraz indywidualnych działek.
 16. Dostępność mediów na terenie osiedla.
 17. Lokalizacja placu targowego i zagospodarowanie terenów sąsiednich.

Mieszkańcom dziękujemy za liczne przybycie. W dyskusji wzięło udział 40 osób i trwała ona ponad 3 godziny.