Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedla Staroniwy i osiedla Zawiszy Czarnego

W dniu 20 października 2021 r. w sali Szkoły Podstawowej nr 14 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55, miało miejsce spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, rozpoczęto dyskusję, w której czynnie brali udział mieszkańcy. Zostały poruszone następujące zagadnienia:

 1. Mieszkańcy osiedli oczekiwali informacji wyprzedzających obecny etap Studium, tj. konkretnych rozwiązań projektowych dla ich osiedli i konkretnych działek, a także decyzji o rozpatrzeniu wniosków, które złożyli – co będzie możliwe po zakończeniu nadal trwających prac projektowych nad dokumentem nowego Studium dla miasta Rzeszowa.
 2. Konflikty przestrzenne, związane z wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, wynikające
  z pojawiania się form zabudowy mieszkaniowej o dużej różnicy wysokości i intensywności – potrzeba czytelnego oddzielenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od jednorodzinnej.
 3. Zakres rozszerzenia obszarów pod zabudowę na osiedlu Staroniwa w kontekście sporządzonego bilansu.
 4. Wyjaśnienie konsekwencji prawnych uchwalenia studium w kwestii wydawanych decyzji
  o ustaleniu warunków zabudowy. Wyjaśniono zależność pomiędzy dokumentem studium
  a decyzjami o warunkach zabudowy w kontekście jego ograniczonego wpływu na ich wydawanie. Podkreślono, że jedynie plan miejscowy, sporządzany na podstawie Studium może zatrzymać proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy – wiele poruszonych kwestii nie dotyczyło skali miasta i osiedla i wykraczało poza zakres dokumentu jakim jest Studium.
 5. Temat przewietrzania miasta w kontekście pojawiającej się wyższej zabudowy na osiedlu Staroniwa.
 6. Prognozowana demografia w kontekście zapewnienia w Studium odpowiedniej ilości dróg, zieleni, usług dla zakładanej liczby mieszkańców.
 7. Planowane rozwiązania komunikacyjne w rejonie osiedla oraz problemy z komunikacją kołową – konieczność uzupełnienia istniejącego układu drogowego w celu powiązań osiedli ze sobą oraz
  z centrum miasta.
 8. Zależność funkcjonalna osiedli Staroniwa, Zawiszy, Przybyszówka i Zwięczyca, w kontekście dostępności do usług publicznych.
 9. Wyjaśniono podział planowanej w Studium struktury funkcjonalno – przestrzennej na mniejsze obszary o odmiennym charakterze, również w kontekście osiedla Staroniwa.

Dodatkowo grupa mieszkańców osiedla Staroniwa, przedstawiająca się jako głos grupy 160 mieszkańców osiedla, zawnioskowała o zawarcie w protokole ze spotkania ich postulatu, aby w nowej edycji Studium utrzymać dotychczasowy kierunek zagospodarowania, tj. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach nr ewid.:162/10, 163/14, 162/11, 163/15, 158/5, 160/9 w rejonie ul. Wywrockiego i ul. Celowniczej.

Mieszkańcom bardzo dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w sprawy rozwoju przestrzennego miasta i osiedla, również tym, którzy nie dotrwali do zakończenia prezentacji głównych założeń Studium. W spotkaniu, które trwało ok. 2,5 godziny, wzięło udział 59 osób. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.