Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Budziwój i osiedla Biała

Kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o Studium” odbyło się 19 października 2021r. w filii Country Rzeszowskiego Domu Kultury, przy ul. Herbowej 3. Przybyłym w liczbie około 35 osób mieszkańcom osiedli Biała i Budziwój zaprezentowano główne założenia Studium dla całego miasta. Zebrani podjęli żywą dyskusję z pracownikami Biura, przy czym w szczególności interesowały ich następujące kwestie związane z tematyką Studium:

– przewidywana w Studium infrastruktura komunikacyjna, w szczególności „droga południowa” oraz jej przedłużenie na wschód od ul. Sikorskiego, w kierunku osiedla Matysówka,

– planowane przeprawy mostowe przez rzeki Wisłok i Strug,

– projektowane ścieżki rowerowe,

– przewidywane w Studium tereny rekreacyjne w zieleni urządzonej, parki osiedlowe.

Padły także propozycje konkretnych lokalizacji nowych inwestycji z zakresu usług celu publicznego takich jak szkoła podstawowa, przedszkole oraz dom pomocy społecznej na terenie osiedli Budziwój i Biała. Zgodnie z wolą zebranych, zaprezentowano ze szczegółami przebieg „drogi południowej”. Zebranych nurtowała również problematyka związana ściśle z bieżącym funkcjonowaniem osiedla, szczególnie w zakresie problemów komunikacyjnych. Podejmowano także tematykę kolejności przystępowania i procedowania dokumentów planistycznych jakimi są studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dziękujemy przybyłym mieszkańcom za zaangażowanie w sprawy osiedla i zainteresowanie rozwojem przestrzennym miasta. Całe spotkanie trwało 3 godziny, od godz. 17 do 20.