Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że rozpatrzył wnioski do projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa
wraz z obszarem włączonym w granice administracyjne miasta Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2021 r. – obręb ewidencyjny 229 Rzeszów – Pogwizdów,  złożone po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia powyższego opracowania.

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Rzeszowa o sposobie rozpatrzenia wniosków w formie zarządzenia Nr VIII/1703/2022  z dnia 22 lutego 2022 r. dostępne jest do wglądu w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa,
ul. ks. J. Jałowego 23a w Rzeszowie, w godzinach pracy Biura (tj. od 7.30 do 15.30)

Zarządzenie Nr VIII/1703/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2022 r.