Informacja o Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi złożone do wyłożonego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 czerwca 2023 r. do 22 czerwca 2023 r.

Rozpatrzenie uwag dostępne jest dla Państwa w Zarządzeniu Nr 0050/420/2023 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 września 2023 r.- link do BIP